Van Elder & Associates
Avocats, Attorneys at law, Advocaten

Vermogensrecht, Familierecht en Erfrecht

De ervaring  leert dat grote levensstappen zoals het samenwonen, huwelijk, kind, scheiding, hersamenstelling van het gezin, ziekte, professionele risico’s en hun implicaties op het vermogen van onze cliënten en hun familie nauw verbonden zijn.

Dat is de reden waarom GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES  zijn dossiers behandelt samen met een dynamische visie op de levenscyclus, van zijn blijdschap, de verwezenlijkingen maar ook van de gevaren om deze te optimaliseren, te veiligstellen en vergemakkelijken van de verwerving, het houden en de overdracht van roerende en onroerende goederen daarin begrepen de professionele bezittingen van haar cliënten.  

Gaetan Van Elder & Associates  staat bij en geeft raad aan zijn cliënten voor elke grote stap in hun leven en hun naasten over de persoonlijk juridische en vermogensgevolgen van keuzes die zich aanbieden aan hen en de beproevingen die ze meemaken.

Het kantoor geeft raad aan haar cliënten in de keuze van de instrumenten en middelen te gebruiken in het kader van de overdracht van een eenvoudig of meer complex Belgisch of buitenlands vermogen (ondernemingen, collecties meesterwereken, financiële waarden, fondsen, intellectuele rechten, uitzonderlijke eigendommen,…)  

Naast de technische aspecten, hecht GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES een kapitaal belang aan de menselijke dimensie zowel op het vlak van de cedant als de begunstigde evenals de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn (echtgenoten, partner, samenwonende, grootouder, vennoot, key men van de onderneming, kinderen niet actief in de onderneming, kinderen van een vorig huwelijk) wat een essentieel element uitmaakt van een geslaagde planning.
 
Hij probeert een antwoord op maat te geven aangepast aan de persoonlijkheid, kennis en de aspiratie van de cliënten en hun omgeving, rekening houdend met de belastingen verbonden aan de overgedragen goederen, op hun inkomsten en aan de gebruikte middelen en structuren. 

Hij komt tegemoet aan de aspiraties van de bestuurders om een overdracht van hun onderneming te bewerkstelligen (progressief of niet, met of zonder het houden van controle of de inkomsten) door het gebruik van de middelen en instrumenten, zowel eenvoudig als meer uitgewerkt. 

Hij staat zijn cliënten bij in het kader van de oprichting van beschermingsinstrumenten en het beheer van de rechten, inkomsten en vermogen van de kinderen, echtgenoten en naasten die verzwakt zijn (geplaatst onder voorlopige bewindvoering, stipuleren van lasten, oprichting van een stichting of trust…) en de te zetten ztappen bij de Rechtbanken (Vrederechter en Rechtbank van Eerste Aanleg).
 
Hij staat Belgische en buitenlandse kaderleden, CEO’s, CFO’s, COO’s, hoge ambtenaren bij in het plannen van hun bezittingen (groepsverzekering, aandelen en stock options, managementvennootschap).

GVA staat zijn cliënten bij in het erfrecht in al zijn juridische en fiscale aspecten zowel op het vlak van planning en uitvoering, als wanneer de erfenis is opengevallen, van haar beheer, vereffening en en verdeling wat een optimale toepassing van de planning verzekert.

De inhoud en uitgestrektheid van de erfrechten van de erfgenamen variëren gevoelig van de ene erfgenaam vergeleken met de andere (de vruchtgebruikers hebben het recht om de goederen te bezetten en er de inkomsten uit te halen, de blote eigenaars hebben een ander eigendomsrecht en zijn gehouden tot de lasten en kosten van de erfenis) die intrinsiek antagonistische perspectieven met zich meebrengen. 

Ze variëreren ook van het ene land tot het andere. De Europese Verordening 650/2012 vergemakkelijkt de planning en het beheer van de internationale nalatenschap.

Deze rechten zijn overigens bijzonder sterk door aan elkeen de mogelijkheid te geven om terug te komen op handelingen gesteld door de overledene aan de levende persoon binnen bepaalde omstandigheden (studie, vermindering, herroeping) soms door de continuïteit van de onderneming of het beheer van het vermogen in gevaar te brengen, soms om het uiteenbarsten van een titelportefeuille, van een familiale eigendom, van een collectie meesterwerken te forceren. 

Gaetan Van Elder & Associates informeert en stelt oplossingen voor teneinde dergelijke gevolgen te voorkomen. 

De kennis en de praktijk van het vennootschapsrecht en het handelsrecht van het kantoor bestaat uit de behandeling met een echte toegevoegde waarde enerzijds want de professionele, managements- of vermogensvennootschappen maken deel uit van het vermogenvan zijn cliënten, anderzijds want het gebruik en het oprichten van bepaalde belgische of internationale vennootschapsstructuren (stichting, besloten vennootschap, Commanditaire vennootschap op Aandelen, vennootschap van gemeen recht, trust, certificatie, verzekeringscontract tak 21 en 23, Administratiekantoor,…) worden in het bijzonder behandeld in het kader van bepaalde planningen. 

De structurering van beheersorganen en het opstellen van familiale aandeelhoudersovereenkomsten en familieovereenkomsten zijn eveneens excellente stabiliseringsinstrumenten in een famiaal kader dat dikwijls emotioneel en complex is (omwille van een diversiteit aan generaties, actieve en niet actieve kinderen, kinderen van een vorig huwelijk, aandeelhouders met divergerende zienswijzen).

GAETEN VAN ELDER & ASSOCIATES staat zijn cliënten bij wanneer een erfenis openvalt in het kader van hun voorafgaande stappen aan het aanvaarden van een erfenis en licht hen in met betrekking tot de gevolgen (zowel burgelijk als fiscaal) van de kapitale beslissingen die genomen moeten worden evenals de uit te voeren formaliteiten zowel op burgerlijk als of fiscaal vlak. 

De associatie geeft raad aan haar cliënten bij het openvallen van de nalatenschap in het kader van de vereffening, de verdeling en het beheer van de erfgoederen.
 
GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES stelt aan zijn cliënten voor om de fiscale gevolgen te optimaliseren tijdens de aangifte en de daaropvolgende formaliteiten uit te voeren. Ze staat haar cliënten bij in geval van betwistingen met de fiscale administratie namelijk in geval van een erfenis, valorisatie en quotiteit van belastbare goederen, toepasbaarheid van gewone en preferentiële tarieven…

Gaetan Van Elder & Associates bezit de kennis in het internationaal privaat en fiscaal recht om met de steun van zijn internationaal netwerk de belangrijke burgerlijke en fiscale gevolgen van een grensoverschrijdende erfenis te kunnen toelichten.

Op fiscaal vlak heeft België slechts twee verdragen ter voorkoming van dubbele belasting getekend in erfrecht met Frankrijk en Zweden. Er bestaat dus een totale afwezigheid van fiscale harmonisatie op internationaal vlak in deze materie terwijl de aanknopingspunten van de staten zeer talrijk zijn en gevarieerd en driedubbel of vierdubbele heffing kunnen veroorzaken (Estate tax, stamp duty, droit de mutation…).
Deze risico’s worden nog meer geaccentueerd door de mondiale en automatische uitwisseling van informatie over het buitenlands vermogen van belastingplichtigen betreffende 95 staten en ook door andere akkoorden zoals FATCA.
 
GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES is bijzonder gespecialiseerd in deze materie en staat zijn cliënten bij met het oog op het omzeilen van deze klippen.

In deze context helpt GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES ook zijn cliënten bij het opstellen van overeenkomsten en de verwezenlijking van de volgende formaliteiten :
 
*  Eenheid : huwelijks- of samenwoningsovereenkomsten en het vervullen van de formaliteiten
 
* Verdeeldheid : overeenkomsten van scheiding, echtscheiding, verdeling en overeenkomsten van eer 
 
* Adoptie/afstamming.
 
* Schenkingen (notariële, handgiften of onrechtstreekse), testamenten (holografisch, authentieke of internationaal), verzekeringsovereenkomst, tontine, bedwing van aanwas, lijfrente. 

GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES beschikt eveneens over een sterke expertise in het behandelen en de strategie van erfgeschillen zowel minnelijk als gerechtelijk voor burgerlijke en fiscale rechtbanken in het kader van verschillende procedures (boedelbeschrijving, verzegeling, overlegging van de rekeningen, handeling in herroeping, vernietiging of vermindering van gift of van verdeling…)